Print Friendly, PDF & Email

Miejsce na prowadzenie kafejki, kawiarni lub lodziarni w centrum Strzelec Krajeńskich.

O G Ł O S Z E N I E GPM- 16 /2021
Burmistrza Strzelec Krajeńskich
z dnia 7 maja 2021r.

Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020, poz.1990 ze zmianami) – B U R M I S T R Z Strzelec Krajeńskich

p o d a j e


do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 13 maja 2021r. do 3 czerwca 2021r. ogłoszenie o zamiarze wydzierżawienia pomieszczenia użytkowego z przeznaczeniem na o powierzchni 47m² z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarenki, kafejki, lodziarni…. położonego na działce nr 252 (pomieszczenie po Punkcie Informacji Turystycznej na rynku miejskim).

Lokal nie posiada zaplecza kuchennego, wyodrębnione jest małe zaplecze socjalne i wc.

Lokal można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu z tutejszym urzędem, nr tel. niżej podany.
Dzierżawca lokalu umożliwi dostęp do urządzeń monitoringu miejskiego każdorazowo na prośbę pracownika Urzędu Miejskiego, Policji i innych uprawnionych osób. Termin oraz godzina dostępu, będą wcześniej uzgadniane z najemcą. Najemca nie może odmówić takiego dostępu, chyba, że w danej sytuacji wykaże istotny interes, który stoi z tym w sprzeczności.
Dzierżawca poniesie wszelkie koszty związane z eksploatacją lokalu
Działka posiada urządzoną księgę wieczystą - GW1K/00028445/1

Lokal zostanie wydzierżawiony na okres 3(trzech) lat
Minimalna wysokość czynszu ustalona zarządzeniem nr 0050/72/2018 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z 10 grudnia 2018r. nie może być mniejsza niż 4,0zł/m² (słownie złotych : cztery 00/100) w stosunku miesięcznym plus podatek VAT wg obowiązującej stawki, plus podatek od nieruchomości.

Lokal zostanie wydzierżawiony w przetargu ustnym, który podany będzie do publicznej wiadomości po upływie wyżej podanego terminu w drodze odrębnego ogłoszenia
i opublikowany w gazecie lokalnej Ziemia Strzelecka, na stronie urzędu (BIP), na portalu internetowym www.przetargi-komunikaty.pl oraz na tablicy ogłoszeń przy Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich.
W ogłoszeniu zostaną podane warunki licytacji, tj. podana wywoławcza wysokość czynszu, wysokość wadium oraz termin przetargu i wpłaty wadium

Bliższych informacji udzielają pracownicy referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich ( pokój nr 32, II piętro )
nr tel. 95 76 36 332.

Strzelce Krajeńskie 7 kwietnia 2021r. Burmistrz Strzelec Krajeńskich Mateusz FEDER

Dodaj na Facebooku
Pin It